Gå til indhold

Mulighed for at få ændret meget skæve foreløbige vurderinger

Vurderingsstyrelsen har offentliggjort foreløbige vurderinger for alle ejerboliger

Af Mikkel Thastum

Vurderingsstyrelsen har den 12. september 2023 udstillet nye vurderinger for landets boligejere. Det er første gang i 12 år, at alle boligejere har fået en ny vurdering.

Der er tale om foreløbige vurderinger. Der vil være situationer, hvor de vil afvige markant fra de endelige vurderinger. Derfor er der givet adgang til, at boligejere i helt særlige tilfælde kan få rettet deres foreløbige vurdering.

Det oplyser underdirektør Claus Houmann fra Vurderingsstyrelsen. Medierne har bragt eksempler på offentliggjorte vurderinger med tilsyneladende helt skæve værdier eller meget store stigninger af især grundværdien.

»Det helt klare udgangspunkt er, at den foreløbige vurdering står fast – fordi den netop er foreløbig og vil blive reguleret efterfølgende ved den endelige vurdering. Men der kan være helt særlige tilfælde, hvor boligejeren kan få efterprøvet den foreløbige vurdering, hvis den afviger markant eller i øvrigt opfylder en række andre kriterier,« siger Claus Houmann.

Eksempelvis kan boligejeren få rettet den foreløbige vurdering, hvis resultatet af allerede afgjorte klagesager ikke er medtaget i den foreløbige vurdering. Et andet eksempel er, hvis boligen står overfor et umiddelbart salg. Det er meget vigtigt at understrege, at der er tryghed om boligskatten, da boligejerne er beskyttet af skatterabatten. Samtidig sikrer forsigtighedsprincippet, at beskatningsgrundlaget er 20 pct. lavere end vurderingen. Det gælder både på den foreløbige vurdering, og når den endelige vurdering er udsendt.

Vurderingsstyrelsen har i helt særlige tilfælde mulighed for at tage de foreløbige vurderinger op til revision af egen drift. Fx hvis der er markante fejl i beregningen.

I den nye ejendomsskattelov er skattesatser for ejendomsværdiskat og grundskyld blevet sænket betydeligt. Dermed får fire ud af fem boligejere lavere skat. I alt bliver der skattelettelser for omkring 10 milliarder kroner. Hvis vurderingen stiger så meget, at den samlede boligskat også ville være steget til trods for lavere skattesatser, får boligejeren i stedet en skatterabat, som modvirker skattestigningen.

Efter offentliggørelsen af de foreløbige vurderinger tirsdag har der i offentligheden været eksempler på, at grundværdien er højere end ejendomsværdien. I de nye ejendomsvurderinger vil ejendomsværdien i langt de fleste tilfælde være højere end grundværdien, men der vil være undtagelser. Det kan fx gælde i tilfælde med blandede ejendomme, hvor en andel af ejendommen er anvendt til boligformål og en anden til erhvervsformål, eller hvis grunden potentielt kan udstykkes og dermed afviger fra ejendommens bedste økonomiske anvendelse.


Øvrige muligheder for ændring af den foreløbige vurdering

Køb og salg
Hvis det i forbindelse med salg viser sig, at den handelspris, som fx en ejendomsmægler forventer at kunne sælge ejendommen til, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 pct., kan ejer rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen og anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris.

Det samme gælder for en køber, der køber ejendommen til en pris, der afviger mere end 20 pct. fra den foreløbige vurdering. Her har køberen ret til at få ændret den foreløbige vurdering til den pris, som ejendommen rent faktisk er handlet til.

Nybyg, ombygning og andre større ændringer
Hvis en boligejer for eksempel har lavet en ny bygning eller en ombygning, som har øget eller sænket ejendommens værdi, vil det i nogle tilfælde ikke været indregnet i den foreløbige vurdering. I sådan et tilfælde har boligejeren mulighed for at få ændret den foreløbige vurdering, hvis det kan dokumenteres, at ejendommen er blevet ændret i et omfang, så den almindeligvis ville blive omvurderet.

Fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering
Hvis en boligejer kan dokumentere, at der er en årsag til hel eller delvis fritagelse fra grundskyld eller undtagelse fra vurdering – og der ikke allerede er taget højde for det i den foreløbige vurdering – så kan den foreløbige vurdering blive ændret.

Grundværdi fastsat af domstol eller anden højere instans
Hvis en boligejer kan dokumentere, at en højere instans har fastsat boligens grundværdi til en bestemt størrelse pr. 1. januar 2022, så kan den foreløbige vurdering blive ændret. En højere instans kan for eksempel være et vurderingsankenævn, Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten eller en domstol.