Gå til indhold

Foreløbige vurderinger på vej til ejere af erhvervsejendomme

I dag begynder offentliggørelsen af de foreløbige vurderinger for ejere af erhvervsejendomme. Dermed får landets erhvervsejendomme for første gang siden 2012 en ny offentlig vurdering. Vurderingerne er baseret på en ny metode, der sikrer større ensartethed.

Ejere af erhvervsejendomme, herunder udlejningsejendomme, almene boliger, erhvervsdelen af land- og skovbrugsejendomme mv., kan fra i dag begynde at se deres foreløbige ejendomsvurdering, der offentliggøres på Vurderingsportalen. Det oplyser underdirektør i Vurderingsstyrelsen Claus F. Houmann.

Det er første gang siden 2012, at landets erhvervsejendomme får en ny offentlig vurdering. Erhvervsejendomme har i årevis været vurderet lavt og uensartet. De nye vurderinger bygger på en helt ny metode, som Folketinget vedtog i 2021. Vurderingerne udgør beskatningsgrundlaget for 2024, hvor nye skatteregler træder i kraft.

For at sikre ejerne af erhvervsejendomme i overgangen til de nye skatteregler, er der indført tiltag inklusiv markant lavere grundskyldspromiller, stigningsbegrænsning på grundskyld samt mulighed for at låse den foreløbige betaling af dækningsafgift fast på 2023-niveauet i 2024 og 2025. Derudover er der indgået en politisk aftale om en stigningsbegrænsning på dækningsafgiften, som forventes vedtaget i Folketinget i 2. halvår 2024, ligesom også opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme udskydes med to måneder fra 1. februar 2024 til 1. april 2024.

»Vurdering af erhvervsejendomme er grundlæggende en vanskelig opgave, da der er meget få handler og mange forskellige ejendomstyper. Derfor er det nødvendigt med en helt ny tilgang. Med det nye ejendomsvurderingssystem bliver erhvervsejendomme værdiansat og beskattet efter nye regler, som sikrer større ensartethed i vurderingerne,« siger Claus F. Houmann, underdirektør i Vurderingsstyrelsen.

Den nye vurderingsmodel tager udgangspunkt i værdier for ejerboliger, da der på ejer-boligmarkedet sker væsentligt flere handler, og datagrundlaget dermed er væsentligt mere solidt. Grundværdien bliver efterfølgende nedskaleret afhængigt af ejendommens anvendelse. Ligesom for ejerboliger gælder det for erhvervsejendomme, at værdien af den bedste økonomiske anvendelse udgør grundlaget for vurderingen.

 

Foreløbige vurderinger sikrer skatteomlægning
Da de endelige vurderinger endnu ikke er klar, sker beskatningen af både ejerboliger og erhvervsejendomme i 2024 i første omgang ud fra foreløbige vurderinger.

»Vi forventer, at grundskylden vil falde i 2024 for cirka halvdelen af alle erhvervsejendomme. For de øvrige ejendomme vil en stigningsbegrænsning medføre, at stigningerne indfases gradvis over tid,« fortæller Claus F. Houmann.

I forbindelse med udsendelse af de foreløbige vurderinger for ejerboliger i september 2023 har der været stort fokus på en række eksempler på meget skæve vurderinger. Vurderingsstyrelsen har med erfaringerne herfra gennemført en betydelig kvalitetssikring af de foreløbige vurderinger for erhverv.

»Vi har blandt andet foretaget statistiske kontroller af vurderinger, der afviger væsentligt, plangrundlag er blevet gennemgået, der er gennemført en række genkørsler samt foretaget kontrol af juridisk kategorisering. Derudover er et større antal vurderinger manuelt gennemgået med henblik på justering, hvis de afviger markant,« forklarer Claus F. Houmann og understreger:

»Eftersom vurderingerne foretages med en ny vurderingsmodel sammenholdt med, at der gennem flere år ikke er foretaget vurderinger, vil vurderingerne i mange tilfælde være højere, og der vil ske forskydninger i vurderingerne i forhold til det billede, der gør sig gældende i dag. Samlet vil beskatningen dog blive mindre i de kommende år, end det ville være tilfældet under de nuværende regler.«

 

Særordning for ændring af foreløbige vurderinger
Det er forventningen, at de foreløbige vurderinger i de fleste tilfælde ikke vil afvige væsentligt fra de endelige vurderinger. Da der er tale om foreløbige vurderinger, er det ikke muligt at klage, hvis man som ejendomsejer er uenig i sin vurdering. Den mulighed får ejerne, når den endelige vurdering udsendes. I helt særlige tilfælde er det dog muligt at få ændret den foreløbige vurdering. Det gælder for eksempel i købs- og salgssituationer, eller hvis en ejendom er undtaget fra vurdering eller grundskyld, og det ikke er medtaget i den foreløbige vurdering.

Hvis Vurderingsstyrelsen selv bliver opmærksom på vurderinger med fejl – eller ejendomsejere gør opmærksom på vurderinger med fejl – så vil Vurderingsstyrelsen se på, om der er grundlag for at tage enkelte af de foreløbige vurderinger op til revision. Det vil for eksempel kunne ske i tilfælde, hvor en større mængde vurderinger viser sig at være fejlbehæftede, eller hvor enkelte ejendomme har større fejl i beregningen som følge af eksempelvis datafejl.

»Vurderingsstyrelsen har udviklet en webblanketløsning for de ejendomsejere, der falder ind under ovenstående kategorier i forhold til ændring af foreløbige vurderinger for erhvervsejendomme. Derudover er der udviklet en udvidet forespørgselsblanket til generelle henvendelser, som ikke kræver særlig dokumentation. Hovedreglen er dog, at der ikke kan ændres i de foreløbige vurderinger for erhvervsejendomme – heller ikke selv om ejeren synes, at vurderingen virker forkert. Muligheden for at ændre kommer med den endelige vurdering,« lyder det fra underdirektør Claus F. Houmann.

FAKTA

Sådan fungerer de nye ejendomsskatteregler

Langt de fleste ejere af erhvervsejendomme vil opleve at få højere vurderinger. Derfor har et flertal i Folketinget aftalt tiltag, som afbøder virkningerne heraf.

 

Grundskyld for erhvervsejendomme

 • De kommunale grundskyldspromiller bliver sænket markant
 • Der gælder en stigningsbegrænsning på 4,75 procent som medfører, at evt. stigninger indfases gradvist over tid
 • For almene boliger gælder en lavere stigningsbegrænsning på 3,5 procent
 • Stigningsbegrænsningen tager udgangspunkt i fuldt indfaset grundskyld
 • I 2024 forventes det, at ejerne af omtrent halvdelen af alle erhvervsejendomme skal betale mindre grundskyld end med de nuværende regler. Ingen skal i 2024 betale mere i grundskyld end med de nuværende regler
 • Kommunerne kan i perioden 2022-2028 ikke sætte satsen for grundskylden op, men de kan godt sætte den ned
 • Grundskylden efterreguleres, når de endelige vurderinger udsendes

 

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

 • I nogle kommuner betaler ejendomsejere dækningsafgift
 • Afgiften er kommunalt vedtaget
 • Afgiften beregnes som en andel af grundværdien
 • Det er muligt at fastholde nuværende dækningsafgift i 2024 og 2025
 • Der er indgået en politisk aftale, der sikrer, at afgiften højst kan stige med 10 procent af den fuldt indfasede afgift hvert år
 • Kommunerne kan i perioden 2022-2028 ikke sætte satsen for dækningsafgiften op, men de kan godt sætte den ned
 • Dækningsafgiften efterreguleres, når de endelige vurderinger udsendes